Toft Nedbrydning om Ansager Skole

Toft Nedbrydning har gennem den seneste måneds tid måtte læse i Jydske Vestkysten, hvordan enkelte privatpersoner, samt journalister forsøger at give et indtryk af, at Toft Nedbrydning ikke har styr på håndteringen af asbest på Ansager skole.

Da Toft Nedbrydning ikke kan genkende det billede, som Jyske Vestkysten har tegnet af firmaet, ønsker de med denne udtalelse at fremføre deres side af sagen.

Toft har i forbindelse med den kritiske dækning af sagen valgt at gå sine egne procedurer igennem, og har hyret Ingeniørfirmaet Rambøll til at gå samtlige af sagens dokumenter igennem for at vurdere om disse overholder den gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet. Rambøll har ved gennemgang af det tilgængelige materiale ikke fundet nogle åbenlyse fejl eller mangler.

Nedbrydningen
Toft Nedbrydning har siden 2015 gennemført flere hundredvis af nedbrydningsopgaver. Arbejdet udføres altid efter alle de gældende regler for sanering, værnemidler, personlig uddannelse, udarbejdelse af dokumenter, samt øvrige tiltag der er krævet for at beskytte såvel egne medarbejdere som 3. mand for eksponering for miljøfremmede stoffer.
På opgaven med Ansager skole har Toft Nedbrydning forud for arbejdet sikret at alt den lovkrævede dokumentation for uddannelse, byggepladsindretning, arbejdsplan m.v. har været til stede, sådan at projektet overholder de gældende regler.

Medarbejdere ved Toft Nedbrydning har under hele arbejdet anvendt de lovpligtige personlige værnemidler som kræves for folk der håndterer potentielt støvende asbestholdigt materiale, samt sikret at den fysiske afskærmning mod byggepladsen har været placeret minimum de krævede 10 meter væk fra arbejdsstedet.

Tilsyn
Arbejdstilsynet (AT) har i løbet af nedbrydningsarbejdet besøgt byggepladsen 4 gange.

Onsdag den 14. april besøger Arbejdstilsynet pladsen for første gang, og giver i den forbindelse Toft Nedbrydnings 2 medarbejdere indtryk af, at arbejdet foregår efter reglerne, dog med enkelte justeringer. Medarbejderne får under besøget ikke indtryk af, at der er belæg for straks påbud, og derfor undrer det også Toft Nedbrydning at der er udstedt 2 straks påbud i den besøgsrapport der først modtages fredag d. 16. april.

Mandag d. 19. april besøger AT igen pladsen, og konstaterer at de 2 straks påbud ikke er efterkommet.

De 2 påbud omhandler håndtering af de asbestholdige der plader, som afbrækkes da disse ikke kan fjernes ved at skrue dem af, samt at der ikke er udarbejdet pladsspecifik APV.

”I har fået påbud om at Virksomheden påbydes at imødegå risikoen for spredning af asbest ved nedrivning af asbestholdig skifer eternit., fordi vi så/fik oplyst følgende:

·        Under nedtagning af skifer eternit, som er asbestholdige er der ikke sikret mod spredning fra det affald fra skifer eternit der falder ned mellem spær og ned i isolering.

I har fået påbud om at udarbejde særlig APV, hvor der er taget stilling til at der sikres mod spredning af asbeststøv fra nedtagning af skifer eternit, fordi vi så/fik oplyst følgende:

·       Der er ikke udarbejdet særlig i APV i forbindelse med nedtagning af skifereternit indeholdende asbest, hvor der sikres mod spredning til de omkringliggende områder.”

 


 


Toft Nedbrydning igangsætter straks tiltag for at efterkomme påbuddene, og allerede fredag d. 23. april modtager Toft Nedbrydning skriftlig accept fra AT på at påbuddene er efterkommet. Samtidig ændrer Toft Nedbrydning arbejdsprocedurer, der yderligere reducerer spredningen af brudstykker fra pladerne, samt fjerner øverste lag af isoleringen.

Arbejdstilsynet oplyser herefter at de ikke længere her udestående sager med Toft Nedbrydning, udover at det juridisk vurderes om Toft Nedbrydning kan straffes med bøde for ikke at have efterkommet straks påbuddene med det samme. Toft Nedbrydning er pt. i dialog med AT omkring dette forhold, og har gjort opmærksom på, at de ikke mener at den tilsynsførende har været tydelig omkring at der var tale om straks påbud under tilsynet onsdag d. 14. april. Toft Nedbrydning afventer AT’s afgørelse i sagen.

Tirsdag d. 27. april og mandag d. 3. maj har AT ligeledes besøgt pladsen på Ansager skole, og begge gange har ”besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen”.

AT oplyser desuden, at der ikke er noget unormalt i sagen omkring Ansager skole, samt at der dagligt udstedes denne type påbud omkring asbest.

Ifølge Arbejdstilsynets hjemmeside blev der i 2020 reageret 2.878 gange på problematikker omkring ”kemi, støv og biologi”, hvoraf 1.329 blev givet som straks påbud.

Tiltag og dækning
Den kritiske dækning af sagen har medført, at der mod enhver normal praksis, er udtaget 15 overfladeprøver (3 referenceprøver) og 6 jordprøver (3 referenceprøver) i området, hvoraf ikke en eneste prøve har påvist asbest.

Efterfølgende bringer Jydske Vestkysten en artikel hvor det blandt andet fremgår at prøverne ikke viser om der ”har ligget asbestfibre på Ansager Skole”, samt et debatindlæg, hvor det proklameres at asbeststøvet kan være spredt til nabohaverne. Det er Toft Nedbrydnings opfattelse, at der helt mangler faglig indsigt i disse indlæg, samt erkendelse af, at store dele af husene omkring skolen og i Ansager har eller har haft asbesttage gennem tiden.

Ligeledes har mediedækningen af sagen ifølge Toft Nedbrydning forsøgt at skabe et skræmmebillede ved at skrive unuancerede og ensidige artikler og referere til halve fakta, hvor der angives dødstal for lungehindekræfttilfælde uden at relatere disse til asbestarbejder, asbestdisponering eller anden fakta som eksempelvis Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling har udarbejdet på området.

Senest oplever Toft Nedbrydning at privatpersoner ringer til andre bygherrer som Toft Nedbrydning arbejder for, for at få udleveret sagsmateriale.

Henstilling
Toft Nedbrydning er meget tilhængere af en kritisk presse, så længe der holdes en objektiv og faktabaseret journalistisk vinkel. Dog er Toft Nedbrydning oprigtigt kede af alt den negative opmærksomhed som privatpersoner og journalister har forsøgt at skabe omkring sagen på Ansager skole og firmaet Toft Nedbrydning og dets medarbejdere, og opfordrer til en mere saglig dækning, samt dialog omkring arbejdet.

Derudover henstilles der til at der fremadrettet også tages hensyn til de medarbejdere der i en måned nu dagligt har måtte se sig overvåget og videofilmet. De er meget ramt af sagen, og ønsker ligesom alle andre involverede kun, at tingene foregår rigtigt og udføres korrekt, så arbejdet ikke udgør en fare for hverken dem eller andre.